شجاعت،مقاومت در برابر ترس و چیرگی بر آن است،نه نداشتن ترس.(مارک تواین) غلبه بر یک ترس بسیار چالش برانگیز و سخت به‌نظر می‌رسد،اما وقتی انجام شود،بسیار رهایی‌بخش خواهد بود. ترس احساسی است که زمانی که در انتظار یک درد یا خطر مشخص هستیم تجربه‌اش می‌کنیم…