شخصیت یک ارزش والا است،و باید به عنوان یک هدف درنظر گرفته شود،نه صرفا به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به یک هدف. کربی پیج شخصیت چیست؟ شخصیت به مجموعه الگوهایِ فکر کردن،احساس‌کردن و رفتارهایی می‌گویندکه باعث می‌شود یک شخصیت،خاص به‌نظر بیاید. وقتی می‌گوییم یک نفر…