اول از همه بگویم که شاید کمال‌گرایی در ظاهر پسندیده و دال بر بلندمرتبگی به‌نظر بیاید،اما در واقع این‌گونه نیست. در واقع،کمال‌گرایی و ایده‌آل‌خواهی جستجویی غیرممکن است که توقعاتی واقع‌گرایانه از رسیدن به اهداف ندارد. و خب،متاسفانه باعثِ از بین بردن خوشحالی و آرامش شما…